• Seminář - výzva č. 73 - druh veřejné zakázky na parkovací věž pro jízdní kola
 • Seminář - výzva č. 73 - revize výzev pro integrované nástroje
 • Seminář - výzva č. 73 - norma ČSN 73 6425-2
 • Seminář - výzva č. 73 - vybudování parkoviště P+G
 • Seminář - výzva č. 73 - způsobilé výdaje
 • Seminář - výzva č. 73 - přestupní uzel s vazbou leteckou dopravu
 • Seminář - výzva č. 73 - výtah v projektu samostatného parkovacího systému
 • Seminář - výzva č. 73 - nejmenší možný podpořitelný terminál
 • Seminář - výzva č. 73 - investice ve více lokalitách
 • Seminář - výzva č. 73 - náklady na projektový tým
 • Seminář - výzva č. 73 - samostatný parkovací systém
 • Seminář - výzva č. 73 - cílová hodnota indikátoru
 • Seminář - výzva č. 73 - výdaje na zpracování prováděcí dokumentace stavby
 • Seminář - výzva č. 73 - regionální autobusová doprava
 • Seminář - výzva č. 73 - příjmy z parkovacích míst
 • Seminář - výzva č. 73 - autobusový terminál a místní komunikace
 • Seminář - výzva č. 72 - účelové zhodnocení majetku
 • Seminář - výzva č. 72 - proplacení výdajů za etapu
 • Seminář - výzva č. 72 - intenzita dopravy
 • Seminář - výzva č. 72 - stojany na kola
 • Seminář - výzva č. 72 - hodnocení projektu
 • Seminář - výzva č. 72 - způsobilost výdajů na provedení sčítání cyklistů
 • Seminář - výzva č. 72 - způsobilost výdajů na sčítače cyklistů
 • Seminář - výzva č. 72 - kritérium věcného hodnocení
 • Seminář - výzva č. 72 - způsobilost výdajů na kamerový systém
 • Seminář - výzva č. 72 - zaměření skutečného provedení stavby cyklostezky
 • Seminář - výzva č. 72 - způsobilost výdajů na realizaci veřejného osvětlení
 • Seminář - výzva č. 72 - zajištění obsluhy území jedné či více obcí
 • Výzva č. 18 - uznatelné výdaje
 • Výstavba plnicích a dobíjecích stanic
 • Výzva č. 24 - neveřejná parkovací místa a B+R
 • Výzva č. 24 - způsobilé výdaje
 • Výzva č. 20 - povinnosti v rámci smlouvy o veřejných službách
 • Výzva č. 20 - podmínky veřejné podpory
 • Výzva č. 20 - podmínky veřejné podpory, doba udržitelnosti a soutěž na nového dopravce
 • Výzva č. 24 - terminály - parkovací stání u terminálu
 • Výzva č. 24 - vlastnictví terminálu a oprávněný žadatel
 • Motivační účinek u terminálů - výzva č. 24
 • Dotační program na podporu bezpečnosti provozu v obcích
 • Výzva č. 20 - nízkoemisní a bezemisní vozidla
 • Výzva č. 20 - CBA
 • Výzva č. 20 - CBA - přiměřený zisk
 • Výzva č. 20 - doba udržitelnosti
 • Výzva č. 20 - hodnotící kritérium „integrovanost dopravy“
 • Výzva č. 20 - indikátory
 • Výzva č. 24 - vybudování záchytného parkoviště
 • Seminář - výzva č. 24 - kritérium "Zadávací/výběrové řízení na stavební práce..."
 • Seminář - výzva č. 24 - rozdíl mezi zařízením staveniště a přípravou staveniště
 • Seminář - výzva č. 24 - dopravně-inženýrská analýza
 • Seminář - výzva č. 24 - samostatný parkovací systém B+R
 • Seminář - výzva č. 24 - věcné hodnocení projektu
 • Seminář - výzva č. 24 - komerční prostory
 • Seminář - výzva č. 24 - integrované nástroje
 • Seminář - výzva č. 24 - samostatný parkovací systém
 • Seminář - výzva č. 24 - CBA
 • Seminář - výzva č. 24 - kritéria-linky MHD
 • Seminář - výzva č. 24 - nově postavené i rekonstruované terminály
 • Seminář - výzva č. 24 - vnitřní mobiliář budov terminálů
 • Seminář - výzva č. 24 - realizace terminálu částečně na pozemku, který není ve vlastnictví žadatele
 • Seminář - výzva č. 24 - zpracování studie proveditelnosti
 • Seminář - výzva č. 24 - sledování skutečných příjmů
 • Seminář - výzva č. 24 - výdaje na vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • Seminář - výzva č. 24 - linky veřejné hromadné dopravy
 • Seminář - výzva č. 24 - max. přípustná vzdálenost-terminál-záchytný park. systém/zastávka
 • Seminář - výzva č. 24 - smlouva o smlouvě budoucí
 • Seminář - výzva č. 24 - zpracování projektových dokumentací
 • Seminář - výzva č. 24 - zpracování prováděcí dokumentace stavby
 • Seminář - výzva č. 22 - sankční poplatky
 • Seminář - výzva č. 22 - navýšení alokace
 • Seminář - výzva č. 22 - kritéria přijatelnosti
 • Seminář - výzva č. 22 - oprávněný žadatel
 • Seminář - výzva č. 22 - oprávněný žadatel
 • Seminář - výzva č. 22 - mobilní odbavovací zařízení
 • Seminář - výzva č. 22 - průzkum trhu
 • Seminář - výzva č. 22 - výdaje
 • Seminář - výzva č. 22 - elektronické informační panely
 • Seminář - výzva č. 22 - dispečink
 • Seminář - výzva č. 22 - oprávněný žadatel
 • Seminář - výzva č. 22 - telematický software
 • Seminář - výzva č. 20 - zákaz reklamy na vozidlech
 • Seminář - výzva č. 20 - dotaz k realizaci projektu
 • Seminář - výzva č. 20 - odepisování vozidel
 • Seminář - výzva č. 20 - další výzva na podporu nízkoemisních a bezemisních vozidel
 • Seminář - výzva č. 20 - modernizace tramvají
 • Seminář - výzva č. 20 - environmentální indikátor a výpočet CBA
 • Seminář - výzva č. 20 - průzkum trhu a nákup trolejbusů
 • Seminář - výzva č. 20 - rozdělení jednoho původního projektu na více
 • Seminář - výzva č. 20 - nahrazení starých vozidel novými
 • Seminář - výzva č. 20 - vozidla na meziměstskou linku
 • Seminář - výzva č. 20 - kritérium "vazby na železniční dopravu"
 • Seminář - výzva č. 20 - kritérium "nízkopodlažnosti a bezbariérovosti"
 • Seminář - výzva č. 20 - spolufinancování vozidel s využitím jiné vnitrostátní podpory
 • Seminář - výzva č. 20 - výpisy z rejstříku členů dozočí rady
 • Seminář - výzva č. 20 - výsledné procento snížení emisí
 • Autobusy CNG
 • Seminář – výzva č. 18 – způsobilost zálivu u zastávek pro krátkodobé zastavení
 • Seminář – výzva č. 18 – propojenost částí chodníků/cyklostezky v rámci projektu
 • Seminář – výzva č. 18 – způsobilost osvětlení intravilánu
 • Seminář – výzva č. 18 – data ze Sčítání lidu, domů a bytů
 • Seminář – výzva č. 18 – potřebnost auditu bezpečnosti v aktivitě "Cyklodoprava"
 • Seminář – výzva č. 18 – usnesení zastupitelstva obce o spolufinancování
 • Seminář – výzva č. 18 – audit bezpečnosti v aktivitě "Bezpečnost dopravy"
 • Seminář – výzva č. 18 – zpracovatel Karty souladu projektu s principy udržitelné městské mobility
 • Seminář – výzva č. 18 – napojení nové cyklostezky na stávající
 • Seminář – výzva č. 18 – výjimka u bezbariérových požadavků
 • Seminář – výzva č. 18 – způsobilé výdaje na výkup nemovitosti podmiňující výstavbu
 • Seminář – výzva č. 18 – způsobilé výdaje na zatrubnění příkopu
 • Seminář – výzva č. 18 – způsobilost veřejného osvětlení
 • Seminář – výzva č. 18 – výdaje na vlastní sčítání dopravy
 • Seminář – výzva č. 18 – signalizace pro nevidomé
 • Seminář – výzva č. 18 – více žádostí o podporu
 • Seminář – výzva č. 18 – cyklostezka a občasný provoz zemědělské techniky
 • Seminář – výzva č. 18 – opravy chodníků
 • Seminář – výzva č. 18 – popis vlivů na životní prostředí
 • Seminář – výzva č. 18 – napojení na železnici apod
 • Seminář – výzva č. 18 – chodník, komunikace a intenzita dopravy
 • Seminář – výzva č. 18 – chodník, komunikace a rozdílná intenzita dopravy
 • Seminář – výzva č. 18 – zastávka VHD a dotčená pozemní komunikace
 • Seminář – výzva č. 18 – výdaje na vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • Seminář – výzva č. 18 – způsobilost herních prvků na odpočívadlech u cyklostezky
 • Seminář – výzva č. 18 – povrch chodníků/cyklostezek
 • Seminář – výzva č. 18 – chodník k zastávce veřejné dopravy
 • Výzva č. 18 - MS2014+
 • Výzva č. 18 - cyklodoprava - uzamykatelné boxy
 • Výzva č. 18 - cyklodoprava - přístřešek jako způsobilý výdaj
 • Výzva č. 18 - cyklodoprava - cyklostezka - menší mosty
 • Letištní infrastruktura
 • Indikátor výsledku na úrovni integrované strategie
 • Kolárna ve škole
 • Nízkoemisní vozidlo pouze pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace
 • Bezemisní vozidlo pro 8 osob za účelem svozu a rozvozu dětí do/ze škol
 • Podzemní parkoviště P+G
 • Trolejbusy a CNG autobusy
 • Různé typy povrchů pro cyklostezky
 • Parkoviště P+G v průmyslové zóně
 • Výkup pozemků - uznatelné náklady
 • Preferenční opatření pro MHD
 • Wi-fi síť ve vozidlech MHD
 • Výzva - nízkoemisní vozidla
 • Vjezd zemědělské techniky
 • Cyklostezky
 • Terminály
 • Zjednodušený SUMP
 • Veřejná podpora u pořízení autobusů
 • Řešení cyklostezky - nákladnost
 • Podpora nákupu tramvají
 • Vyvolávané investice
 • Ostatní aktivity na stávajících cyklostezkách
 • Aktivity - telematika
 • Stezka pro pěší
 • Veřejné osvětlení - financování v rámci opatření zvyšování bezpečnosti dopravy
 • Vybudování stezky pro pěší a cyklisty
 • Rekonstrukce návsi - možnosti
 • Oprava rozbitých silnic
 • Možný příjemce - SC Doprava
 • Realizace cyklistických pruhů
 • Pořízení autobusu v rámci IPRÚ
 • Oprava chodníků
 • Definice přestupního terminálu
 • Nabíjecí stanice pro elektrokola
 • Zvýšení bezpečnosti (oddělení cyklo a pěších od místní komunikace)
 • Veřejné půjčovny kol
 • Realizace cyklostezek
 • Naftové autobusy