• Upřesnění kontaktů pro ITI
 • Harmonogram výzev IROP 2021
 • Změny v osobě žadatele/příjemce
 • Projekty doporučené k financování v IROP
 • Zadání veřejné zakázky dle výjimky § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb
 • Ukončení realizace projektu a vyplacení dotace
 • Způsobilý výdaj - DPH
 • Zpracovatel studie proveditelnosti - fyzická osoba
 • Propojenost podniků
 • Zveřejňování integrovaných výzev nositelů a ZS ITI a nositelů IPRÚ
 • Minimální celkové způsobilé výdaje projektu
 • Rozpočet a finanční plán
 • Místo územních odborů Centra
 • Limity výdajů na vedlejší aktivity projektu
 • Vysoutěžení nižší částky, než byla uvedena v žádosti o podporu
 • Konzultace výsledků procesu hodnocení projektu
 • Základní výčet způsobilých výdajů a základních limitů pro ně
 • Semináře pro žadatele
 • Semináře pro žadatele - prezentace
 • Účast ve VŘ v případě uchazeče, který je ve spojení se zadavatelem
 • Nařízení Komise 651/2014 a 702/2014
 • Zakázky malého rozsahu
 • Je někde zveřejněn seznam příjemců dotací z IROP, kteří mají už schválenou žádost) a již vypisují VŘ
 • Dotaz k pověření stavebními pracemi bez VŘ
 • Výběrové řízení a propojené společnosti
 • Motivační účinek podpory
 • Předpokládaná hodnota zakázky
 • Kombinace podpory - oblast kultury a sociální integrace
 • Seznam/výčet stanovených průměrných cen
 • Výsledky procesu hodnocení projektu
 • Městské obvody jako žadatel
 • Metodika - způsobilé výdaje projektu
 • Loga IROP a pravidla publicity
 • MAS a strategie podle potřeb území
 • Územní dimenze v OP
 • Hospic
 • DPH - způsobilý výdaj
 • Projektová příprava jako způsobilý výdaj
 • Integrované nástroje IPRÚ a samostatné výzvy
 • Předběžné žádosti v IROP
 • Způsobilost výdajů na zpracování žádosti o dotaci
 • Daňové přiznání NNO
 • IPRÚ - zásobník projektů
 • Domov pro ZTP
 • Financování projektů
 • Způsobilé výdaje - osobní náklady
 • Obec - dolní hranice způsobilosti v počtu obyvatel
 • Úpravy okolí bytového domu
 • Náklady na externí pomoc
 • Souběh možnosti dotací
 • Způsobilé výdaje u projektu
 • Limity na zpracování dokumentů
 • Dotace - volnočasové aktivity
 • Způsobilost výdajů - projektová příprava a administrativní vedení
 • Povinná příloha žádosti o dotace
 • Více dílčích investicí v rámci jednoho projektu
 • Způsobilost výdajů
 • Postavení nového dobrovolného svazku obcí v rámci IROP
 • Předkládání projektových žádostí
 • Křížové a vícefondové financování
 • Lhůty vyhlášených výzev
 • Hodnocení projektů