• Výzva č. 2 - podporované aktivity
 • Výzva č. 3 - regulační plány
 • Výzva č. 9 - územní studie veřejného prostranství
 • Cyklogenerel
 • Územní studie
 • Možnosti pro ORP
 • Může být žadatelem kraj
 • Územní studie, územní a regionální plány
 • Vlastní práce pořizovatele
 • Popis požadovaných příloh k doložení k žádosti o dotaci v rámci výzvy na územní studie
 • Podepsání smlouvy před 1. lednem 2014
 • Soutěžení zpracovatele studie
 • Zpracování Strategického rámce udržitelné mobility
 • Strategický plán rozvoje obce
 • Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek
 • Územní studie na protipovodňovou ochranu
 • Územní plán pro obec
 • Územní plánování - ITI a IPRÚ