• Využití výstupů projektu ve výzvách SC 2.4 Vzdělávání ve věcném hodnocení
 • Výzva č. 32/33 a 46/47 - konektivita školy
 • Výzva č. 47 - jeden žadatel a více projektových žádostí
 • Kmenová učebna
 • Výzva č. 32 a 33 - soukromá škola jako žadatel
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – zveřejnění místního akčního plánu (MAP) na webu
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – řešení bezbariérovosti
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – podání projektu v případě, kdy ještě není schválený MAP
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – jiné jméno projektu v MAP a v žádosti o podporu (v MS2014+)
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – v MAP uveden komplexní záměr školy - lze do IROP předložit pouze část z
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - jak má škola do Strategického rámce MAP uvádět své záměry
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - historie žadatele u neformálního vzdělávání
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - má žádost o podporu podávat zřizovatel školy (obec) či škola sama
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - kompletní rekonstrukce rozvodů vody a odpadu v budově školy
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – vybudování bezbariérových WC a následná oprava všech WC ve škole
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - výdaje na sborovnu, ředitelnu a administrativní zázemí školy
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - bezbariérovost celé školy nebo postačí pouze bezbariérovost učeben
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - navýšení kapacity v Rejstříku škol a školských zařízení
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – možnost pouze nákupu vybavení
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - nákup schodolezu
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - rozšiřování kapacit kmenových učeben a klesající demografická křivka
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – modelový příklad poklesu počtu dětí
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - jak budou hodnoceny žádosti
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – bude se výzva opakovat
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - předčasné uzavření výzvy
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - možná realizace opravy budov
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - poměr investic do staveb a investic do vybavení
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – bezbariérovost jako podmínka projektů
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – přesun alokace mezi oběma výzvami
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - ex-ante kontrola
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – škola v Rejstříku škol a školských zařízení
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - ceny schodolezů a průzkum trhu
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - rezervy v rozpočtu a vedlejší položkové náklady jako způsobilý výdaj
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - odborné učebny v půdní nástavbě a související způsobilé výdaje
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - technické zhodnocení majetku školy
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 - školní poradenské pracoviště a krajští pracovníci pedagogické poradny
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – cvičná kuchyňka pro žáky
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – venkovní učebna
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – učebna pro výuku PC
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – bezbariérový přístup i k venkovním učebnám
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – mobilní učebny informatiky
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – živé zvíře pro výuku přírodopisu
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – učebna kybernetiky
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – do jakých učeben lze pořídit PC
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – zeleň a věcné hodnocení
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – stromy jako herní prvek u ZŠ
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – demolice jako způsobilý výdaj
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – dokumentace ke konektivitě jako způsobilý výdaj
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – vstupní karty pro žáky – způsobilý výdaj
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – výdaje na zelenou střechu – hlavní, či vedlejší aktivita
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – využití vybudované učebny počítačů
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – minimální rozsah memoranda či jeho vzor
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – bodování věcného hodnocení „využití výstupů více školami“
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – podepsání memoranda o spolupráci třemi školami navzájem v rámci jednoho
 • Seminář - výzva č. 46 a 47 – jazyková učebna a komunikace formou videokonference se zahraniční školo
 • Výzva č. 47 - odborná a kmenová učebna
 • Výzva č. 47 - výstavba nové ZŠ jako zvýšení kapacity stávající ZŠ
 • Výzva č. 32 a 33 - bezbariérovost
 • Odborné učebny na střeše tělocvičny ZŠ
 • Rozšíření kapacity odborné školy a vybudování odborných učeben
 • Výzva č. 14 a 15 - navýšená kapacita MŠ
 • Výzva č. 14 a 15 - bezbariérovost
 • Výzva č. 14 a 15 - venkovní stavební práce
 • Výzva č. 14 a 15 - šatny a handikapované děti
 • Výzva č. 14 a 15 - bezbariérová úprava a šatny
 • Výzva č. 14 a 15 - parkování vozidel rodičů dětí navštěvujících MŠ
 • Celoživotní vzdělávání - způsobilé výdaje
 • Klíčové kompetence
 • Kapacita MŠ
 • Modernizace prostor
 • Kapacita podporovaných zařízení
 • Výzva č. 14 a 15 - soukromé MŠ
 • Výzva č. 14 a 15 - kapacita dětí
 • Bezbariérovost a zřízení výtahu
 • PC technika a učebny pro ICT technologie
 • Odborná jazyková učebna
 • Jak odůvodnit navýšení kapacity MŠ
 • ZŠ a celková rekonstrukce sociálního zázemí
 • Více aktivit v rámci jednoho projektu a indikátor
 • Více MŠ - navýšení kapacit pouze u některých
 • Vybudování přípravné třídy v ZŠ
 • Výstavba MŠ a hodnocení projektů
 • Soulad s akčními plány vzdělávání
 • SŠ a výstavba nového objektu
 • Výstavba školícího centra
 • Přírodní učebna pro environmentální výuku
 • Soulad projektů s akčními plány a strategické dokumenty
 • Dětstké hřiště při MŠ
 • Zajištění bezbariérového přístupu a zpřístupnění školy
 • Inkluze ve vzdělávání
 • Praktické školy
 • Podpora třídy určené pro skupinovou integraci
 • Software
 • Investiční projekty - způsobilost neinvestičních nákladů
 • Minimální výše dotace u výzev vyhlašovaných u SC 2.4
 • Majetek jako předmět projektu
 • Sportovní hala/sportoviště/hřiště u ZŠ a MŠ
 • Rekonstrukce osvětlení ve třídách
 • Interaktivní tabule
 • Knihovna při ZŠ
 • Dětský jazykový tábor
 • Další subjekty podílející se realizaci vzdělávacích aktivit
 • Dotace pro nástavbu, intenzifikaci a rekonstrukci MŠ
 • Základní umělecká škola
 • Rekonstrukce bazénu v mateřské škole
 • IT učebna
 • Podpora oblastí ve Vzdělávání
 • Podpora projektů typu IQ parky, Science Learning Centra apod.
 • Přírodovědné vzdělávání
 • Nová přístupová komunikace k MŠ
 • Církevní právnické osoby jako žadatelé o podporu