• Zateplování – firma připravující projektovou dokumentaci a právo se zúčastnit VŘ na zhotovitele zate
 • Zateplování – příprava výběrového řízení
 • Výzva č. 37 - způsob výpočtu výše dotace
 • Výzva č. 37 - termín provedení prací
 • Výzva č. 37 - předpokládaný objem finančních prostředků pro dotační titul
 • Výzva č. 16 a 37 - předpokládaný termín přijímání žádostí
 • Výzva č. 37 - podmínky pro možnost získání dotace
 • Výzva č. 37 - město jako žadatel o podporu
 • Výzva č. 37 - zateplování a projektová dokumentace a energetický audit
 • Výzva č. 37 - IROP a PANEL 2013+
 • Výzva č. 37 - SBD a více žádostí o dotace na zateplení domů
 • Výzva č. 37 - odečítání úspor získaných realizací opatření
 • Výzva č. 37 - instalace lokálního fotovoltaického systému
 • Výzva č. 37 - možnosti dotace
 • Financování formou dotace a finančního nástroje
 • Výzva č. 37 - použití získané dotace
 • Semináře pro žadatele IROP k Zateplování
 • Výzva č. 16 a 37 - storno 16. výzvy a podání nové žádosti v 37. výzvě
 • Výzva č. 37 - indikátor 36010 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů
 • Výzva č. 37 - projektová dokumentace
 • Výzva č. 16 a 37 - jak bude poskytována podpora
 • Výzva č. 37 - opravy hydroizolace -způsobilé výdaje
 • Možnost žádat o podporu v jiném programu, pokud žadatel nesplní podmínky v programu IROP
 • Výzva č. 16 a 37 - doba udržitelnosti - vykazování úspor
 • Výzva č. 16 a 37 - společenství vlastníků jednotek
 • Výzva č. 16 a 37 - výběr dodavatele
 • Výzva č. 37 - IROP a SFRB
 • Výzva č. 16 a 37 - platnost průkazu energetické náročnosti budovy
 • Výzva č. 37 - fyzická osoba nepodnikající
 • Výzva č. 37 - zpětná podpora zateplení
 • Výzva č. 16 a 37. výzva - jak bude vyplácena dotace
 • Seminář – výzva č. 37 – hladiny podpory
 • Seminář – výzva č. 16 a 37 – bytové družstvo a dva statutární zástupci
 • Seminář – výzva č. 16 a 37 – nákup a instalace termoregulačních ventilů
 • Seminář – výzva č. 16 a 37 – rozpočtová rezerva
 • Seminář – výzva č. 16 a 37 – vyrobená elektřina a prodej do rozvodné sítě
 • Seminář – výzva č. 16 a 37 - zakázky do 400 000 Kč
 • Seminář – výzva č. 16 a 37 – zateplení obvodových stěn a úspora emisí skleníkových plynů
 • Seminář – výzva č. 16 a 37 – zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti
 • Seminář – výzva č. 16 a 37 – žádost, dokumenty a elektronický podpis
 • Seminář – výzva č. 37 – bytové družstvo/fyzické osoby
 • Seminář – výzva č. 37 – členění způsobilých výdajů na hlavní a vedlejší aktivity
 • Seminář – výzva č. 37 – etapizace projektu
 • Seminář – výzva č. 37 – hodnota 0,95 násobku doporučeného součinitele prostupu tepla konstrukce
 • Seminář – výzva č. 37 – indikátor "Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie"
 • Seminář – výzva č. 37 – motivační účinek
 • Seminář – výzva č. 37 – nákladově optimální úroveň
 • Seminář – výzva č. 37 – povinné indikátory
 • Seminář – výzva č. 37 – připojení k centrálnímu zásobování teplem
 • Seminář – výzva č. 37 – úředně ověřené podpisy
 • Seminář – výzva č. 37 – výměna zdroje tepla
 • Seminář – výzva č. 37 – výpočet úspory emisí skleníkových plynů
 • Seminář – výzva č. 37 – zajištění technického dozoru investora
 • Seminář – výzva č. 37 – zpracování požadované dokumentace
 • Seminář – výzva č. 37 – žádost o podporu na zateplení, pokud už byla část domu zateplena
 • Výzva č. 16 a 37 - zateplení střechy bytového domu a současná instalace jednotky pro subregulaci dod
 • Výměna střešní krytiny - způsobilý výdaj
 • Lodžie - způsobilý výdaj
 • Seminář – výzva č. 16 – způsobilé výdaje
 • Doklady a náležitost k žádosti
 • SBD+byty v osob. a družst. vlastnictví
 • Státní podpora pro "předehřev" pomocí tepelných čerpadel nebo solárních kolektorů
 • Způsobilost výdajů
 • Způsobilost výdajů na vydání stavebního povolení autorizovaným inspektorem
 • Dozateplení a rekonstrukce východů
 • Co je třeba předložit k žádosti o podporu ohledně bytového domu
 • Časová prodleva mezi podáním žádosti, příslibem dotace a podpisem smlouvy o dotaci
 • Jak budou prováděny kontroly
 • Je třeba dokládat Integrovaný plán rozvoje měst?
 • Kdy po ukončení prací bude vyplacena dotace
 • Míra podpory pro technickou přípravu
 • Ověřování podpisů
 • Použití plných mocí na schůzích SVJ
 • Předpis pro výběr dodavatele
 • Registrace dodavatelů
 • Doklad o snížení energetické náročnosti
 • Ubytovny
 • Dva veřejné zdroje
 • Bytový dům s občanskou vybaveností
 • Kdy budou uhrazeny výdaje
 • Forma poskytnutí dotace
 • Byty zatížené hypotečním úvěrem
 • Výměna oken
 • Stejný začátek příjmu žádostí ve všech regionech ČR
 • Definice bytového domu
 • Boletické panely
 • Bytové družstvo jako vlastník domu
 • Aktivity se začátkem realizace v roce 2013
 • Zateplení hotelů
 • Bytové domy ve vlastnictví města