CLLD

Další z oblastí podpory IROP je komunitně vedený místní rozvoj, zkráceně CLLD (z anglického Community-led Local Development), který obsahuje 2 Specifické cíle:
 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu,
 • 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.
IROP na komunitně vedený místní rozvoj vyčlenil 9,79 mld. Kč., z toho 2,24 mld. na zajištění přípravných, podpůrných a provozních činností místních akčních skupin (MAS).

Cílem podpory je snížení lokální nezaměstnanosti, lepší využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, ochrana kulturního dědictví a rozvoj místních služeb a dopravní obslužnosti.

Podpora je určena na široké spektrum témat vycházejících ze zaměření IROP. Konkrétně se jedná o témata:
 • Doprava – přestupní terminály, nízkoemisní a bezemisní dopravní prostředky, infrastruktura pro pěší a cyklisty,
 • IZS – technika a stanice pro IZS,
 • Sociální integrace – deinstitucionalizace a rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center a sociální bydlení
 • Sociální podnikání,
 • Vzdělávání – mateřské, základní a střední školy, volnočasové a celoživotní vzdělávání,
 • Zdravotnictví – deinstitucionalizace psychiatrické péče,
 • Kulturní dědictví – podpora památek, muzeí a knihoven,
 • Územní rozvoj – pořizování dokumentů územního rozvoje,
 • Zajištění přípravných podpůrných, provozních a animačních činností MAS, které jsou zapojeny do realizace projektů CLLD.
 
Projekty zrealizované z IROP v letech 2014-2020 zaměřené na CLLD si můžete prohlédnout zde.

Kompletní přehled výzev pro CLLD naleznete zde.

Výzvy Řídicího orgánu IROP a Doplňkovou dokumentaci k tématu CLLD naleznete níže.
CLLD
Název:
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • Specifický cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS


Zkráceně:
Komunitně vedený místní rozvoj, CLLD

Podporuje:
lepší využití ekonomického potenciálu venkova

Finanční prostředky z EU:
9,79 mld. Kč

Podpořeno projektů:
3 931 projektů, z toho 301 projektů na provoz MAS